Torus

Фотографија корисника Ivan Ivanda

Sunce, voda vazduh su različiti oblici iste energije, informacija koje neprestano primamo. Energija – informacija ne putuje, svuda je prenosi se vibracija promenom frekvencije. To nam pokazuje voda kad bacimo kamen. Osnovni oblik, obrazac kretanja energije, materije, je torus od najmanje čestice do univerzuma. Centar torusa je ˝prazan prostor˝ – crna rupa – nosilac informacija uzrok i ishod, koja održava kretanje. Univerzum je kreacija uma. Univerzalni um je svest – akaša. Umom se menja frekvencija i kontroliše kretanje. Praznog prostora nema, energija se prenosi vibracijom sa torusa na torus. Promenom vibracije energija se menja od svetlosti ka zvuku pa do materije. Materija ima više pojavnih oblika od onih koje zasada poznajemo gasovitog, tečnog i čvrstog. Menjanjem frekvencije zvuka možemo kontrolisati materiju, menjati oblik, svojstva, težinu, gustinu, čvrstinu jer je od zvuka i nastala, zvuk je energija stvaranja. Izgovaranjem reči menjamo svoje sopstveno telo (naravno ne jedne reči, nego učestalim ponavljanjem sopstvenih stavova) jer izgovorena reč utiče fizički na onog ko je izgovara. Onaj kome je upućena može da je čuje, može da je shvati na razne načine a može i da je ignoriše.